NIEUWS..........

16 januari 2020            OPINIE Mascha de Wit, dochter vuurwerkfamilie

“Met een vuurwerkverbod zwichten we voor hufters”

 v  Link naar het artikel in de Telegraaf van 16 januari 2020

 

9 januari 2020

Vuurwerkbranche steunt oproep politie en burgemeesters

De vuurwerkbranche, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), wil een bijdrage leveren aan een feestelijke en veilige oudejaarsavond. De huidige problemen bij de jaarwisseling, waarbij vandalisme en geweld door een kleine groep een schaduw werpt over de gehele jaarwisseling zijn niet in lijn met de feestelijke traditie die wij voor ogen hebben. De BPN begrijpt dan ook dat er maatregelen noodzakelijk zijn.

Wij steunen daarom de oproep van de politie, hulpverleners, en de burgemeesters van de grote steden om de aanbeveling uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over te nemen om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.

Dergelijke maatregelen werken echter alleen als de bestrijding van illegaal vuurwerk wordt geïntensiveerd en handhaving verbeterd. Het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk, wangedrag en vernieling moeten hard aangepakt en bestraft worden. Daarvoor dienen dan ook meer middelen beschikbaar te worden gesteld.

Dat zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, maar met deze maatregelen en het verbeteren van de handhaving en ontzag voor de politie kan de oudejaarsviering weer een veilig en feestelijke gebeurtenis worden met veilig en stabiel siervuurwerk waar wij als branche voor staan.

De BPN wil samen met politie, burgemeesters en overheid tot een safetydeal komen waarin de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling zijn opgenomen.

 

6 november 2018

Eerste vuurwerkslachtoffer  > Verklaring – oproep tot melding

De BPN betreurt de berichten naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van afgelopen maandag waarin plastisch chirurg Paul van Zanten bericht over het binnenkomen van het eerste vuurwerkslachtoffer als gevolg van zwaar en illegaal vuurwerk. Verschrikkelijk nieuws.

§       Het is betreurenswaardig dat de import, en het gebruik van deze zware explosieven in ons land toeneemt. Dit zware, levensgevaarlijk illegale vuurwerk heeft wat de BPN betreft niets met vuurwerk te maken.

§  (  (legaal)Vuurwerk in Nederland is aan strenge regels gebonden en mag slechts 3 dagen per jaar (op eind december) verkocht worden, en slechts op oudejaarsnacht worden afgestoken. En dat heeft een reden. Op die manier beperken we overlast, schade en letsel als gevolg van legaal vuurwerk en kunnen we verantwoord blijven genieten van deze jaarlijkse traditie. De BPN heeft zich de afgelopen jaren, samen met politie en overheid bovendien ingezet om schade en letsel als gevolg van (legaal)vuurwerk tijdens de jaarwisseling te beperken (onder andere door de aanpak van illegaal vuurwerk, de mogelijkheid dit te melden, en de campagne #vier vuurwerk veilig). En met succes, het aandeel schade, letsel en overlast als gevolg van legaal vuurwerk is de afgelopen jaren gedaald.

§      Juist vanwege die gezamenlijke aanpak, en de dalende cijfers betreurt de BPN het dat bij deze discussie, over letsel als gevolg van illegaal vuurwerk, ook opnieuw het gebruik van legaal vuurwerk wordt betrokken. De jaarlijkse vuurwerktraditie heeft niets te maken met het gebruik van zware explosieven en bommen, die onder het mom van vuurwerk in de maanden voorafgaande aan de jaarwisseling ons land binnen komen.

§        Om de vuurwerktraditie te beschermen, maar bovenal om consumenten bewust te maken van de gevaren hiervan steunt de BPN de oproep van de politie om het gebruik, import en verkoop van illegaal vuurwerk harder te bestraffen. Alleen dan kunnen we dit soort ongevallen voorkomen. Door gezamenlijk op te treden tegen illegaal vuurwerk kunnen we de jaarlijkse vuurwerktraditie in stand houden en letsel en schade als gevolg van zwaar en illegaal vuurwerk. 

  • Heeft u daarom een vermoeden van bezit, in of verkoop van illegaal vuurwerk, meldt dat dan via de anonieme kliklijn MMA (Meld Misdaad Anoniem)!  0800-7000

 

 20 juni 2018    Afbeeldingsresultaat voor tweede kamer Vuurwerk in de Tweede Kamer

Afgelopen woensdag (20 juni) debatteerde de Tweede Kamer over het rapport van de  HYPERLINK "https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=20-06-2018"Onderzoeksraad HYPERLINK "https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=20-06-2018" voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling. De OVV stelde 7 grote maatregelen voor om de veiligheid tijdens de jaarwisseling te verbeteren en geweld tegen hulpverleners terug te dringen. 6 van deze 7 maatregelen, waaronder het verstrekken van vuurwerkbrillen, het verplicht afsteken van vuurpijlen in afsteekbuizen en een hardere aanpak op illegaal vuurwerk werden door het Kabinet opgenomen in een plan ter verbetering van de veiligheid. Het voorstel van de OVV voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen kon echter niet op de steun van de coalitie rekenen. Omdat onder meer VVD en CDA hier fel op tegen.

Tijdens het debat werd wel duidelijk dat het steeds moeilijker wordt om de traditie van vuurwerk rondom de jaarwisseling zoals deze nu is te behouden. Een aantal partijen gaf aan dat tijden veranderen en tradities met de maatschappelijke ontwikkeling moeten meebewegen. Een groot aantal partijen pleit dan ook voor maatregelen, die soms verder gaan dan die het Kabinet nu wil nemen. Van een algeheel verbod, van de partij voor de dieren, tot de bevoegdheid voor gemeenten om een lokaal verbod in te stellen van de Christenunie en D66 en het per direct afschaffen van knal en siervuurwerk of terugbrengen van de afsteektijden .

Gelukkig bleek er ook nog steun voor de traditie. Zo hield de VVD een vurig pleidooi voor de traditie van vuurwerk, en het behoud hiervan, en spoorde de PVV de minister aan om, samen met de politie en BPN een gesprek aan te gaan om tot samenwerking te komen en een plan te maken voor verdere maatregelen. Ook onze oproep om maatregelen te nemen die uitvoerbaar en handhaafbaar zijn, en op zijn minst afgestemd zijn met onze buurlanden kon op steun rekenen. Wel werden er tijdens het debat verschillende voorstellen gedaan die direct effect zullen hebben op de BPN en haar leden.

         De voorgestelde kabinetsmaatregelen zoals in de brief van 8 juni door minister Grapperhaus beschreven  (zie hier) zullen na de komende jaarwisseling worden geëvalueerd. Indien er dan geen verdere daling te zien is zal worden gekeken of een verbod op vuurpijlen noodzakelijk is.

         Er zal worden gestemd over het voorstel om te onderzoeken of gemeenten de bevoegdheid kunnen krijgen om een lokaal vuurwerkverbod in te stellen.

 

Dit laatste voorstel van D66 en de Christenunie om het kabinet te vragen om samen met de gemeenten te onderzoeken 'hoe een lokaal verbod kan worden ingericht zal volgende week dinsdag 26 juni in stemming worden gebracht', In een eerste reactie stelde de minister dat zoiets "vraagt om lokaal maatwerk, niet om een landelijk verbod." aldus minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

 

4 januari 2018

Jaarwisseling  

  -BPN kijkt terug op een geslaagde en feestelijke jaarwisseling waarbij veel Nederlanders samen met vrienden en familie het oude jaar met vuurwerk hebben afgesloten en  het nieuwe jaar verwelkomt. Ondanks dat de 31e op een zondag viel, volgens de eerste tellingen is de omzet gestabiliseerd; de omzet van afgelopen jaar 2017 rond de 68 miljoen euro, evenaart het resultaat van 2016.

-Wij kijken positief terug op een jaarwisseling waarbij het er op lijkt dat onze gezamenlijke inzet van de afgelopen jaren effect heeft gehad.  De jaarlijkse rapportage van Veiligheid  NL met betrekking tot  het aantal ongevallen met vuurwerk zal binnenkort verschijnen. De belangenvereniging van Traumachirurgen noteert een toename van letselgevallen, maar de regio  Rotterdam en Zuid Holland Zuid geeft juist een daling weer. Ook zijn er minder schade en branden tijdens de jaarwisseling, zo meldt het Binnenlandsbestuur; (mogelijk heeft de harde wind tijdens de jaarwisseling ook een rol gespeeld)

-BPN spreekt speciale dank uit aan politie en hulpverleners die tijdens de jaarwisseling moesten werken en voor de speciale aandacht die er was voor de opsporing en  aanpak van illegaal vuurwerk en raddraaiers. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een grote impact heeft gehad op het aantal letsel en schade gevallen tijdens de jaarwisseling.  Maar we zijn er nog niet. De afname van geweld tegen hulpverleners is in ieder geval een positieve ontwikkeling. Ondanks alle doeltreffende inzet hebben toch een tweetal schokkende incidenten met illegaal vuurwerk plaats gevonden”. 

-Voor een verdere daling van het aandeel letsel en schade tijdens de jaarwisseling is blijvende inzet nodig.           Dat kunnen wij niet alleen, maar zullen we samen met politie, toezichthouders, brandweer en overheid moeten doen.  Op die manier kunnen we er voor zorgen dat een verdere daling tijdens de jaarwisseling optreedt en iedereen kan  blijven genieten van het afsteken van vuurwerk. 

-BPN zal daarom, naar aanleiding van het onderzoek en de cijfers van Veiligheid nl, in overleg treden met politie, hulpverleners en overheid om te bezien of, en zo ja welke verdere maatregelen nodig zijn. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen (op zijn eigen manier) kan blijven genieten van de jaarwisseling en het moois dat vuurwerk te bieden heeft.

  

juni 2017   

Reactie BPN op verzoek Politie

De afgelopen dagen is er veel aandacht geweest voor Vuurwerk. Diverse partijen hebben oproepen gedaan, variërend van het instellen van een vuurwerkverbod, tot het verbieden van knalvuurwerk. Met name deze laatste oproep, nota bene van de landelijke politie, verbaast de BPN ten zeerste.

De afgelopen jaren heeft de BPN altijd nauw samen gewerkt met politie, ministerie en toezichthouders om de problemen en overlast tijdens de jaarwisseling terug te dringen. Daarbij is gezamenlijk geconstateerd dat deze problemen en overlast voornamelijk voortkomen door het gebruik van levensgevaarlijk illegaal vuurwerk en doordat raddraaiers vuurwerk op oneigenlijke wijze gebruiken. Om deze problemen te verminderen hebben wij als branche de afgelopen jaren maatregelen genomen. Hierdoor zijn legale artikelen die op basis van onderzoek de meeste overlast en schade veroorzaakten, en die vaak op een verkeerde manier gebruikt werden, zoals babypijltjes en romeinse kaarsen, in samenwerking met de overheid uit de markt gehaald. En met succes, het letsel en schade tijdens de jaarwisseling is de afgelopen jaren steeds afgenomen.

Om ook de problemen die niet door legaal vuurwerk ontstaan verder aan te pakken is vorig jaar samen met het ministerie en de politie een safetyDeal gesloten. In deze safetyDeal zijn afspraken gemaakt om overlast en problemen tijdens de jaarwisseling terug te dringen. Enkele van de belangrijkste afspraken uit deze safetyDeal zijn: 

⦁Invoering erkenningensysteem voor vuurwerkimporteurs

⦁Aanpakken en uit de handel halen van legaal vuurwerk dat verkeerd gebruikt wordt. 

⦁Gezamenlijke aanpak en opsporing van illegaal vuurwerk. 

⦁Voorlichting en informatieverstrekking aan jongeren. 

⦁Opleiden en informeren van detaillisten. 

Juist omdat deze afspraken nog geen half jaar oud zijn is de BPN verbaasd over de oproep van de politie om nu, bovenop deze afspraken, een verbod op knalvuurwerk in te stellen. 

Hoewel de BPN de achtergrond van de oproep van de politie begrijpt stelt zij grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het voorstel. Een verbod op legaal knalvuurwerk zal de problemen die voortkomen uit zwaar en illegaal knalvuurwerk niet oplossen. Daarnaast is de handhaafbaarheid, maar ook het vaststellen van de oorzaak praktisch niet mogelijk. Het blijft immers onduidelijk of een knal door siervuurwerk, doordat er carbid wordt afgeschoten, of omdat er (illegaal) knalvuurwerk wordt afgestoken wordt veroorzaakt. 

De BPN verwacht dat een dergelijke oplossing zelfs een averechts effect zal hebben omdat niet minder, maar juist meer consumenten zullen uitwijken naar makkelijk bereikbare (online) kanalen om illegaal en gevaarlijk knalvuurwerk aan te schaffen. .

BPN ziet veel meer in het verbeteren en vergroten van de aanpak van gevaarlijk illegaal vuurwerk, en de verschillende wegen waarop dit Nederland binnen komt, dan het aanpakken van legaal vuurwerk dat ook in ons omringende landen zoals België (het hele jaar) of Duitsland 3 dagen per jaar, verkocht mag worden. 

De BPN zal zich de komende jaren onverminderd blijven inzetten om het geweld tegen hulpverleners en politieagenten tijdens de jaarwisseling terug te dringen. Ook zullen wij constructief blijven meedenken over mogelijke oplossingen en verbeteringen die politie en hulpverleners hierbij kunnen helpen. De BPN doet het verzoek aan alle betrokken partijen om het onderzoek van de onderzoeksraad voor veiligheid over deze problematiek af te wachten alvorens met eigen initiatieven of ingrijpende maatregelen te komen. 

Constructieve suggesties en aanbevelingen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van legaal vuurwerk en maatregelen ten behoeve van de aanpak van illegaal vuurwerk zijn vanzelfsprekend altijd welkom.

Contactgegevens - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   -   t.a.v. de voorzitter Leo Groeneveld

 

31 maart 2017  Reactie BPN inzake onderzoek OVV naar Vuurwerk       -   

Onderzoek naar de openbare orde tijdens de jaarwisseling met bijzondere aandacht voor de rol van Vuurwerk daarin.

De BPN is blij met het voornemen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om nader onderzoek te doen naar de openbare orde tijdens de jaarwisseling met bijzondere aandacht voor de rol van Vuurwerk daarin.

BPN constateert dat de traditie van een gezellige jaarwisseling met familie en vrienden en het gezamenlijk afsteken van vuurwerk diep geworteld blijft in de Nederlandse cultuur. De afgelopen jaren is de verkoop van consumentenvuurwerk zelfs toegenomen. Tegelijkertijd ziet ook de BPN dat er tijdens de jaarwisseling met name in de 4 grote steden problemen ontstaan door het verkeerd gebruik van vuurwerk en het afsteken van illegaal/zwaar vuurwerk.

De BPN is van mening dat deze lokale problemen geen negatieve gevolgen zouden moeten hebben voor het plezier en vreugde die miljoenen Nederlanders wel beleven aan het zelf afsteken van vuurwerk. De BPN hoopt daarom dat de OVV het onderzoek naar de openbare orde tijdens de jaarwisseling dan ook breder bekijkt dan alleen de problemen die in de 4 grote steden worden ervaren.

De BPN zier hier echter ook een rol voor zichzelf en spant zich, samen met overheid, toezichthouders en politie constant in om deze problemen tegen te gaan en de jaarwisseling voor alle partijen vreugdevol en veilig te laten verlopen.

Zo heeft de BPN: 

*      Een safetydeal gesloten om het gebruik en de verkoop van illegaal vuurwerk terug te dringen, 

·        *       Een campagne gestart voor bewustwording voor de gevaren van verkeerd gebruik van vuurwerk onder jongeren

·        *     Zijn er afspraken gemaakt om letsel en schade jaarlijks verder terug te dringen.

·         *    Tevens spant de BPN zich constant in om het legale vuurwerk steeds te verbeteren.

En met resultaat. De afgelopen jaren is het letsel en schade als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling afgenomen. (klik hier voor een overzicht van de maatregelen die BPN in de afgelopen jaren heeft genomen)

Om deze problemen en incidenten nog verder terug te dringen is duidelijkheid nodig over de precieze oorzaken van deze problemen. Daarom is de BPN ook groot voorstander van nader onderzoek naar de precieze oorzaken van de problemen tijdens de jaarwisseling zoals door de OVV aangekondigd. Onderzoek dat verder gaat dan vuurwerk alleen.             Vanzelfsprekend is de BPN van harte bereid om mee te denken over deze vraagstukken om ook dit jaar schade en letsel als gevolg van vuurwerk terug te dringen en de vuurwerktraditie voor de vele miljoenen Nederlanders die daar van genieten te behouden.

 30-12-2016 Ouderen vinden vuurwerkverbod maar betutteling    - lees meer en klik op het lgo 

Voor de ouderen in zorgcentrum Heemzicht is Oud en Nieuw zonder vuurpijlen niet compleet. Na jaren van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' is het vuurwerkverbod ingetrokken. 'We vonden het betuttelend

 

 

28-12-2016         Overheid en bedrijfsleven maken afspraken over terugdringen vuurwerkletsel

De BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) presenteert vandaag de onlangs gesloten “Safety Deal veilig vuurwerk”. Daarin hebben Overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van letsel en schade door vuurwerk.

De belangrijkste afspraken uit deze Safety Deal veilig vuurwerk zijn:

1.       Invoering erkenningensysteem voor vuurwerkimporteurs
Momenteel is het zo dat er geen vergunningen of erkenningen nodig zijn om vuurwerk te importeren, wel is er een meldingsplicht en de verplichting tot het hebben van een opslagruimte. De BPN ziet nog te vaak dat vuurwerk zomaar vanuit het buitenland in busjes of auto’s Nederland in wordt gebracht en wordt opgeslagen. Het erkenningenstelsel wordt zo opgesteld dat alleen importeurs die in het bezit zijn van een (Nederlandse) erkenning nog vuurwerk mogen importeren. De BPN verwacht dat de kwaliteit van vuurwerk hierdoor zal stijgen.

2.       Aanpakken en uit de handel halen van legaal vuurwerk dat verkeerd gebruikt wordt.
De BPN ziet, ondanks voorlichting en informatieverstrekking dat sommige vuurwerkproducten op een verkeerde manier gebruikt worden. Door verkeerd gebruik wordt de kans op letsel of overlast vergroot. De BPN zet zich, samen met het ministerie in om vuurwerkproducten waarvan geconstateerd wordt dat deze op grote schaal verkeerd gebruikt worden aan te passen of uit de handel te nemen.

3.       Gezamenlijke aanpak en opsporing van illegaal vuurwerk.
Illegaal vuurwerk veroorzaakt helaas jaarlijks nog steeds het grootste deel van de schade en een groot deel van het letsel aan afstekers en omstanders. Door gezamenlijk aanpak van illegaal vuurwerk kan snel en effectief worden opgetreden tegen de importeurs en verkopers van dit vuurwerk zodat consumenten beschermd blijven.

4.       Voorlichting en informatieverstrekking aan jongeren.
Doel van deze campagne is om jongeren verantwoord te laten omgaan met vuurwerk en vuurwerk gerelateerde producten.

5.       Opleiden en informeren van detaillisten.
Door de kennis onder detaillisten te verhogen kunnen zij betere voorlichting aan consumenten geven.

Daartoe zijn de afgelopen periode al enkele stappen genomen:

·         Zo is er dit jaar al 20445 kilo aan illegaal vuurwerk onderschept in Nederland en 42000 kilo in Duitsland, dat o.a. was bestemd voor de Nederlandse markt.

·         Zijn de campagnes “4 Vuurwerk Veilig” en “Be wise, protect your Eyes!” van start gegaan

·         Is het online scholingsplatform van VuurwerkCheck van start gegaan, waarin de kennis en kunde van detaillisten die vuurwerk verkopen wordt verbeterd. Detaillisten die hieraan meedoen zijn te herkennen aan het VuurwerkCheck logo.

·         Werden kleine vuurwerkartikelen die door jongeren vaak verkeerd gebruikt werden, zoals Romeinse kaarsen, en babypijltjes uit de handel gehaald.

·         En wordt ingezet op verbetering van kwaliteit van consumentenvuurwerk
De uitkomsten van de resultaten van het jaarlijkse vuurwerkonderzoek van IL&T worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in vuurwerk om deze veiliger en beter te maken.

De BPN verwacht dat met deze maatregelen ook komende jaarwisseling het aantal vuurwerkslachtoffers als gevolg van legaal vuurwerk zal dalen, en zet zich in om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders kunnen blijven genieten van de oer-Hollandse Oudejaarstraditie van oliebollen, champagne en vuurwerk met vrienden, familie en buren!

1.      

 22-12-2016  Wanneer steek ik vuurwerk af? - Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?

U kunt overlast door vuurwerk melden bij de politie. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar niet overal. De politie houdt extra toezicht op vuurwerkoverlast in de aanloop naar oudejaarsavond en op de dag zelf.

De Rijksoverheid heeft e.e.a. naar buiten gebracht met daarbij de tekst dat in Nederland vuurwerk pas de laatste 3 dagen van december verkocht mag worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-doen-bij-overlast-vuurwerk-melden

Indien mensen nu al overlast ervaren door vuurwerk betreft het in bijna alle gevallen geen goedgekeurd Nederlands en dus illegaal vuurwerk.

Ook de B P N verzoekt dat te melden!  Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. Of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-70 00. 

 

22-12-2016   Inspectie (ILT) maant Bol.com te stoppen met verkoop vuurwerk.  

 De inspectie maakt geen onderscheid: “vuurwerk mag in geen geval in postpakketten worden opgestuurd”, zegt de ILT.   

 klik voor meer lezen....                                

19-12-2016  NRC checkt: ‘Peiling meerderheid wil van vuurwerk af’     

 

Eigenlijk blijkt uit alle onderzoeken dat vuurwerk een groot onderdeel is van de Nieuwjaars traditie. Zelfs tegenstanders van consumentenvuurwerk zouden vuurwerk(show) willen behouden. 

 

14-12-2016  Vuurwerkverbod winkelgebied en centrum Hilversum toegestaan door Raad van State     Bron: klik op plaatje

Waar gaat het om?

1 Het gaat om een vuurwerk vrije zone. Niet om een algeheel afsteekverbod. De BPN en vuurwerk handelaren zijn geen tegenstander van vuurwerkvrije zones, bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, winkelcentra of andere plaatsen indien dat nodig is.

Instelling van de vuurwerkvrije zonde moet echter wel binnen het kader van de kern van de wet blijven. Minister van der Steur heeft hierover afgelopen jaar geschreven dat: "gemeenten kunnen een zgn. 'vuurwerkvrije zones'  instellen. Dat zijn locaties in de buurt van bijvoorbeeld ziekenhuizen, bejaardentehuizen en dierenasiels waar het afsteken van consumentenvuurwerk altijd verboden is, mits de grondslag daarvoor in de APV 1 is opgenomen".

3 Wat nadrukkelijk niet kan, en wat de burgemeester van Hilversum steeds aangeeft te willen is een totaal gemeentelijk verbod op vuurwerk. Het verbieden van vuurwerk in een gehele gemeente is volgens het vuurwerkbesluit (dat boven de APV ligt, en dus van kracht is) niet mogelijk!

 Nadelen vuurwerkvrije zone.

4 - We zien, in diverse gemeentes dat juist vuurwerkvrije zones weer minder in trek zijn

Onderzoek uit het Algemeen Dagblad van 20 november van dit jaar onder 365 gemeentes laat zien dat de opmars van vuurwerkvrije zones stokt. 1 op de 5 gemeenten wijst gebieden aan waar niet geknald mag worden, maar het blijft meestal beperkt tot kleine gebiedjes rond verzorgingshuizen en kinderboerderijen waardoor consumenten de vrijheid houden om in hun eigen straat, met eigen familie, vrienden of buren te genieten van deze Nederlandse traditie.

-          Handhaving is het grootste probleem.

 

5 Vuurwerkvrije zones zijn prima, mits consumenten de vrijheid houden om samen met buren, vrienden, familie en kennissen te genieten van de traditionele oud en nieuw viering en het afsteken van (hun eigen) vuurwerk.  Jaarlijks genieten meer dan 10 miljoen mensen (families- buren, etc.) gezamenlijk van de prachtige vuurwerktraditie in hun eigen straat tijdens de jaarwisseling!

Toelichting

-                      De uitspraken van de burgemeester van Hilversum dat hij wil inzetten op een vuurwerkvrije gemeente gaan in tegen de vrijheid van consumenten om te genieten van vuurwerk en de vuurwerktraditie en zijn niet mogelijk. (zie ook APV en vuurwerkbesluit)

 

-                      Vanzelfsprekend steunt de BPN een besluit om vuurwerk op openbare plekken waar dat niet gewenst is, zoals verzorgingshuizen en kinderboerderijen, in te stellen. Dit moet echter niet doorslaan in grotere gebieden waardoor, ook consumenten, die gewoon thuis willen genieten van het afsteken van vuurwerk de dupe worden.

 

                        Last van vuurwerk en consumenten vuurwerk. De discussie over vuurwerkvrije zones, wordt regelmatig ingezet om overlast en schade en letsel vanwege vuurwerk terug te dringen. Meeste overlast, schade of letsel echter vindt niet plaats door het vuurwerk dat thuis wordt afgestoken, maar wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk (harde knallen) of het verkeerd gebruik van vuurwerk. Een gebiedsverbod is niet de oplossing om deze problematiek aan te pakken.

 

 14-11-2016  Vuurwerkvrije zone Prinsenland - (Rotterdam) van de baan  >  

    

28-10-2016  Hardere straffen bij handel fout vuurwerk   

Handelaren in illegaal vuurwerk worden veel harder gestraft dan vijf jaar geleden. Het OM voert de druk op!  LINK NAAR AD          LINK NAAR NU.NL

Mensen moeten begrijpen dat illegaal vuurwerk geen ondeugd is, maar crimineel gedrag met grote gevaren (Officier van Justitie Renske Mackor).

Kregen illegale handelaren voorheen nog geregeld een taakstraf, nu draaien ze vaak voor maanden of zelfs jaren in de cel. Dat blijkt uit een inventarisatie van tientallen vonnissen door deze krant. In 2009 en 2010 kregen bijna alle veroordeelde handelaren nog een voorwaardelijke celstraf van gemiddeld 4 maanden of een taakstraf; in 2014 en 2015 kreeg meer dan de helft een directe, onvoorwaardelijke celstraf van gemiddeld een jaar.

* Taakstraffen worden zeldzaam: wie wordt gepakt met honderd cobra's (zwaar knalvuurwerk), kan al rekenen op een strafeis van 6 maanden cel.

                 

25-10-2016   Tegenstanders vuurwerk houden het niet eens een jaar vol  (link naar achtergrond)   

>De kern is, Groen Links wil opnieuw vuurwerk aan banden leggen, maar B&W ziet de inzet van de sector en dalende cijfers i.v.m. letsel en schade door vuurwerk dus ziet geen noodzaak.

 

19-10-2016            Illegaal vuurwerk voor Nederlandse markt in Duitse bunkers

     (link naar achtergrond)    Goed politie speurwerk waarbij weer levensgevaarlijk illegaal vuurwerk bestemd voor NL consumenten is gevonden en opgeruimd. Goede zaak!

Samen met politie en justitie werkt ook de BPN aan het opsporen en vernietigen van illegaal vuurwerk om gevaarlijk en illegaal vuurwerk van de Nederlandse markt te (blijven) weren en de Vuurwerktraditie voor iedereen veilig, leuk en gezellig te houden.

Indien iemand het vermoeden heeft van opslag van of (online) verkoop van illegaal vuurwerk geef dat dan door aan ons, dan melden wij dit bij justitie en politie. Op die manier kunnen we Nederlandse consumenten beschermen tegen de cobra's en flashbangers van deze wereld! Aarzel niet maar doe direct je oproep!

 

1-04-2016  *        Bent u al een Vuurwerkcheck verkooppunt? Hét adres van de betere vakkundige Vuurwerkspecialist. Vuurwerkcheck bewijst haar nut en waarborgt de vuurwerktraditie in de toekomst. Nog geen lid, meld u aan! www.vuurwerkcheck.nl

 Bron: (jaarlijkse) Brief van minister van der Steur – V&J - aan de Tweede Kamer / 31-03-2016

Invoering keurmerk - van belang voor de toekomst         

De vuurwerkbranche is dit jaar gestart met een keurmerk voor vuurwerkwinkels. Circa de helft van alle vuurwerkwinkels in Nederland heeft hieraan deelgenomen waarbij het personeel via een e-learning programma kennis kreeg over de risico’s van vuurwerk en over wet- en regelgeving. Doel van het keurmerk is om door goede voorlichting en advisering door het verkooppunt aan de consument, overlast- en letsel door vuurwerk te beperken. Komende jaren zal het keurmerk worden uitgebreid.

Algemeen oordeel Minister van V&J:De situatie tijdens de afgelopen jaarwisseling is beheersbaar geweest en er is sprake van verbetering ten opzichte van de vorige jaarwisseling. Het totaal aantal incidenten is afgenomen, het aantal geweldsincidenten tegen politie is gedaald en het aantal slachtoffers door vuurwerk is verminderd. Het lijkt erop dat de ingezette maatregelen om de jaarwisseling een feestelijk karakter te geven, de aanpak van zwaar en illegaal vuurwerk en de extra bestuurlijke en operationele inspanningen, hun vruchten beginnen af te werpen.

 

 

 

 

 

16-03-2016    Zorgen over toename van zwaar illegaal vuurwerk uit het buitenland.   

Bron: TV Oost  -  maandag 14 maart 2016 | 14:41 Laatst bijgewerkt: 16-3-2016 | 11:53

De Twentse burgemeesters maken zich zorgen over de forse toename van zwaar illegaal vuurwerk uit het buitenland. Dat bleek maandagmorgen tijdens het zogeheten Veiligheidsberaad Twente. Daar werden cijfers gepresenteerd van de incidenten rond de jaarwisseling in de regio. Er wordt een trend geconstateerd dat bij vuurwerkincidenten vaak zwaar illegaal vuurwerk betrokken is. Dat leidt tot een stijging van het aantal branden en ontploffingen.

Extra aandacht voor opsporing zwaar illegaal vuurwerk - De Twentse gemeenten willen de komende jaarwisseling extra aandacht voor de opsporing en inbeslagname van zwaar illegaal vuurwerk, de instelling vuurwerk-vrije zones en handhaving van verkorte afsteek-tijden. Eind deze maand komt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie met nieuwe plannen over de aanpak van overlast tijdens Oud en Nieuw.

 13-02-2016          Consumentenvuurwerk afsteken met oud en nieuw’ een “officiële traditie” op de lijst van “Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland”   - lees hier meer..........

 

 

23-12-2015          VERBOD ROMEINSE KAARSEN EN BABYPIJLEN NU DEFINITIEF IN DE WETGEVING GEREGELD.   lees hier....  (een kopie van de Staatscourant 2015-43860)
22-12-2015                PERSBERICHT          
 
 
 
9 december 2015  Landelijke vuurwerkcampagne van start met vuurwerklessen - 
                                                       
 

Hieronder een filmpje van de "4 Vuurwerk Veilig" actie:

 

 

Hieronder nog een  filmpje van de "4 Vuurwerk Veilig" actie:

 

 

 

Vandaag is de eerste ‘4 vuurwerk veilig’ les op de St. Vitus school in Bussum gestart. In deze lessen leren kinderen alles over vuurwerk en hoe ze ongelukken voorkomen. De lessen zijn onderdeel van de landelijke vuurwerkcampagne.  Klik en lees meer >>>

 

 

1 december 2015  CONSUMENTENVUURWERK IS CULTUREEL ERFGOED   >  lees meer....

                             

* 17 september 2015  

 VuurwerkCheck gaat van start!

De prachtige vuurwerktraditie ligt al een aantal jaren onder vuur. Met name letsel en overlast bezorgen vuurwerk (ten onrechte) een steeds slechter imago. Het wordt tijd om een sterk tegengeluid te laten horen. Met VuurwerkCheck onderneemt de vuurwerkbranche - van importeur tot verkooppunt - samen met liefhebbers, nu actie!

VuurwerkCheck is een herkenbaar waarborg voor de consument. Het VuurwerkCheck logo geeft de consument de zekerheid dat het vuurwerk dat hij of zij aanschaft voldoet aan alle veiligheidseisen en is verkocht door een eerlijke en vakbekwame productspecialist die hen informeert over een correct gebruik.

Een VuurwerkCheck erkend verkooppunt ziet het belang in van het vergroten van het bewustzijn van de klant. Speerpunten zijn: het terugdringen van illegaal vuurwerk, (oog)letsel, overlast en afval maar zeker ook het benadrukken van het feest dat oud en nieuw moet zijn!
De overheid verlangt een zelfregulerende branche. Door actieve voorlichting aan de klant draagt de winkelier sterk bij aan een beter vuurwerkimago. Dit wordt ondersteund door een uitgebreide landelijke campagne met o.a. bekende Nederlanders, leuke acties en veel sociale media.

Alle importeurs binnen de BPN steunen VuurwerkCheck volledig en zullen in al hun uitingen ondersteuning bieden aan de landelijke VuurwerkCheck campagne.

VuurwerkCheck communiceert vanuit een positief perspectief: Vuurwerk is in Nederland een belangrijke en feestelijke traditie die we tot in de lengte van jaren willen behouden!

Houd de komende tijd
DE WEBSITE WWW.VUURWERCHECK.NL goed in de gaten voor alle ins en outs!

 

DEN HAAG - 01-12-2015  - (Bron de telegraaf)     Veel meer illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft dit jaar al veel meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan een jaar eerder. Tot en met 22 november stond de teller op ruim 24.000 kilo, zo blijkt uit de vuurwerkbarometer die het Openbaar Ministerie bijhoudt. In 2014 was tot en met diezelfde week ruim 9000 kilo in beslag genomen.

Foto: ANP

De meting begon op 1 oktober. Toen was 12.309 kilo de tussenbalans.De stijging is opvallend. In 2014 was, in vergelijking met 2013, juist sprake van een flinke daling qua gewicht: van 92.178 kilo (2013) naar 54.395 (2014). Een verklaring die toen werd gegeven was dat veel vuurwerk steeds minder weegt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Cobra's. Die wegen niet zo veel, maar zijn wel minstens zo gevaarlijk als zwaar vuurwerk.

 

* 24 december 2014  -        Geen illegaal vuurwerk in onze buurt  >>  klik op de link en geef een reactie << 

 

 * 18 december 2014     persbericht   -  Gevaarlijk illegaal vuurwerk in omloop

De politie waarschuwt voor zwaar illegaal knalvuurwerk. Het gaat om de Cobra 62G met een Duitstalig opschrift. Dit specifieke type cobra is gevaarlijk en van zeer slechte kwaliteit. Het bezit van dit vuurwerk is strafbaar.Bij ongeveer 16 % van de dertig onderzochte Cobra's type 62G stopte de lont met branden net voor de dop. Hierdoor bestaat het risico dat dit specifieke type Cobra na enige tijd alsnog ontploft. Wanneer men de Cobra alsnog via het te korte lont  probeert aan te steken, kan deze zo snel ontploffen dat men niet meer de kans heeft om op veilige afstand te komen, met mogelijk zwaar lichamelijk letsel of erger ten gevolge.

De politie roept om hier alert op te zijn en bij aantreffen van dit vuurwerk contact op te nemen met de politie. Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld?  Meld dit bij de politie via 0900-8844 of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Meer preventietips zijn te vinden op: http://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html   

 * 15 december 2014   - Gewijzigde afsteektijden. Er mag vuurwerk worden afgestoken tussen 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

                                    Lees hier meer over de publicatie in het Staatsblad*

 

*